Täienduskoolituste kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

1. Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

1.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist, täienduskoolituse standardist.

1.2 Kutse- või erialase täiendusõppe õppekava koostamise aluseks on reeglina vastav kutsestandard.

1.3 Õppekava lähtub sihtgrupi vajadusest ning on õpiväljundipõhine.

1.4 Õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

1.4.1 õppekava nimetus ja kinnitamise aeg;

1.4.2 õppekavarühm ja koostamise alus;

1.4.3 õppekava eesmärk ja õpiväljundid;

1.4.4 sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

1.4.5 õppe kogumaht ja struktuur, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;

1.4.6 õppe sisu;

1.4.7 õppemeetodid ja õppekeskkonna kirjeldus;

1.4.8 iseseisva töö kirjeldus ja õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;

1.4.9 lõpetamise tingimused (sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid) ja väljastatavad dokumendid;

1.4.10 koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

1.5 Koolituste õppekavad on kättesaadavad kodulehele www.camen.eu.

2. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1 Koolitust viivad läbi vastava erialase hariduse ja erialase töökogemusega koolitajad.

2.2 Koolitust läbiviivatel koolitajatel on täiskasvanute koolitamise kogemus.

3. Täienduskoolituse õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1 Täienduskoolitused viiakse läbi Camen TÜ partneri või tellija õppeklassis. Õppeklass on varustatud kogu vajaliku esitlustehnika ja –materjalidega.

3.2 Õppeklass, õppetehnika ja õppevahendid vastavad kehtivatele töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

4. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

4.1 Koolituse kestel kogutakse õppijatelt suulist tagasisidet, mille põhjal viiakse vajaduse korral ellu muudatused koolituse korralduses, et tagada igale õppegrupile parim õppe kvaliteet.

More info
Image gallery
contact
Phone: +372 53406815 Email: camen.pluss@gmail.com
Nikolay Zabegaev manager
20205 Narva Ida-Virumaaa Eesti
Camen TÜ, rg nr 12369584
54.80.249.2254.80.249.22